vice principal


Dr. Rashmi Jain



Dr. Alka Sharma



Dr. Neena Nair



Dr. Bindu Jain



Dr. Khursheed Jahan Naqvi




BBA Coordinator

Dr. Bindu Jain

9602562244

BCA Coordinator

Dr. Nupur Mathur

9414445951

B.Com (SFS) Coordinator

Dr. Abha Jain Nagawat

9414344788

Map