Shri Kalyan singh
Shri Kalyan Singh

Chancellor

Prof. R. K. Kothari
Prof. R. K. Kothari

Vice-Chancellor

Alpana Kateja
Prof. Nidhi Lekha Sharma

(Principal)